Sakrij filtere
Filteri 0
Poredaj po:
Filteri 0

Politika privatnosti kompanije Decathlon

Dobrodošli na veb sajt kompanije Decathlon Srbija. Decathlon se zalaže za vaše pravo na privatnost na internetu i posvećeni smo obezbeđivanju transparentnosti u tehnologijama koje koristimo. Saglasno članu 21, 23 i 24 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 87/2018) (u daljem tekstu: „ZZPL”), ovime vam pružamo potrebne informacije o tome ko je rukovalac podataka, ko su primaoci podataka (lica kojima se podaci prenose u skladu sa ugovornim i zakonskim odredbama), koje podatke o ličnosti obrađujemo, u koju svrhu i koliko dugo čuvamo podatke. Sve podatke o ličnosti obrađujemo u skladu sa ZZPL i svim ostalim primenjivim propisima.

DECATHLON d.o.o. Beograd, društvo uredno osnovano u skladu sa zakonima Srbije, upisano u Registar privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre Republike Srbije, pod matičnim brojem: 21383970, PIB: 110763422, sa poslovnim sedištem u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 28 (u daljem tekstu: „Decathlon” ili „mi”) postupa kao rukovalac podataka u smislu ZZPL, i svrha ove politike privatnosti jeste da obavestimo posetioce našeg sajta o procedurama u vezi sa prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti, i u vezi sa uslovima korišćenja našeg veb sajta https://www.decathlon.rs/content/9-opste-odredbe-i-uslovi-koriscenja.

Pravni osnov i svrha obrade vaših podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo po sledećim pravnim osnovama i u sledeće svrhe:

Obrada vaših podataka o ličnosti je neophodna za izvršenje ugovora u kojem ste vi strana ili za preduzimanje radnji na vaš zahtev pre zaključenja ugovora (član 12 stav 1 tačka 2 ZZPL):

Kada naručujete proizvode putem interneta, prikupljamo ime i prezime, datum rođenja, adresu, broj telefona i e-adresu kako bismo vam isporučili odabrane proizvode. Ako ne dostavite podatke o ličnosti, ne možete da naručite naše proizvode putem interneta.

Ako želite da koristite našu platformu za kupovinu putem interneta i proveru identiteta kupaca – Decashop, prilikom prve kupovine prikupljamo sledeće podatke: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, broj bankovnog računa, broj platne kartice i e-adresu. Ako ne dostavite te podatke o ličnosti, ne može da kupujete naše proizvode putem interneta

Prilikom sledeće kupovine putem interneta naša platforma za proveru identiteta kupaca, osim gore navedenih podataka o ličnosti, obrađuje i vašu istoriju kupovine, račune i rezervisanja proizvoda.

Ako želite da naručite naše proizvode putem interneta i da ih preuzmete u našim prodavnicama („Klikni i preuzmi“), obrađujemo ime i prezime, broj telefona, adresu i e-adresu. Ako ne dostavite te podatke o ličnosti, ne možete da koristite opciju „Klikni i preuzmi“.

Naši legitimni interesi i interesi drugih članova Decathlon grupe (član 12 stav 1 tačka 6 ZZPL):

Vaše podatke o ličnosti koristimo u svrhu ostvarivanja naših poslovnih potreba.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo koriste se za izbegavanje lažnih transakcija.

Možemo koristiti vaše podatke o ličnosti u okviru korporativnih transakcija i u svrhu zaštite naših prava i vlasništva i za potrebe zakonskih obaveštenja.

Naši serveri automatski beleže tehničke podatke o posetiocima u svrhu ispravnog prikazivanja našeg veb sajta i iz bezbednosnih razloga.

Vaše video snimke tokom prisustva u našoj prodavnici obrađujemo u svrhu vaše bezbednosti, bezbednosti ostalih kupaca i naših zaposlenih i zaštite naše imovine.

Ispunjavanje naših pravnih obaveza (član 12 stav 1 tačka 3 ZZPL):

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo kako bismo ispunili poreske, računovodstvene i zakonske obaveze u pogledu komercijalnih transakcija. Ako nam ne dostavite podatke o ličnosti kako bismo ispunili naše zakonske obaveze, ne možemo ispuniti te zakonske obaveze, te vam stoga ne možemo pružiti naše usluge.

Uz to, vaše podatke o ličnosti obrađujemo kada je to propisano zakonom ili kada smo na to obavezani sudskom odlukom ili drugom obavezujućom odlukom.

Vaša saglasnost (član 12 stav 1 tačka 1 ZZPL):

Kako biste postali član programa lojalnosti Decathlon tima, tražimo vašu saglasnost za obradu vaših podataka o ličnosti. Kada postanete član programa lojalnosti Decathlon tima, stičete određene pogodnosti, na primer: rok od 90 dana za vraćanje proizvoda, jedno servisiranje bicikla tokom predstojeće godine, pristup svim računima za sve kupovine, dobijanje saveta i informacija o našim proizvodima (post-prodajne usluge), sakupljanje „medalja“ prilikom svake kupovine i njihova zamena za sportske aktivnosti ili usluge u svim našim prodavnicama. U tom slučaju obrađujemo sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, kontakt podaci (broj telefona, adresa i e-adresa), datum rođenja, pol, adresa za plaćanja, adresa za isporuke, broj bankovnog računa i broj platne kartice kao i drugi podaci o ličnosti koji se tiču plaćanja i ranijih kupovina, imena i prezimena vaših prijatelja i članova porodice, vaši hobiji, interesovanja i željene opcije u pogledu proizvoda. Ukoliko dostavite podatke o ličnosti koji se odnose na vaše prijatelje i članove porodice, dostavićemo im obaveštenje o privatnosti u skladu sa članom 24 ZZPL.

Ako želite da učestvujete u našem „Otvorenom glasu“ kako biste podelili svoje mišljenje o našim proizvodima i prodavnicama na našem veb sajtu, obrađujemo vaše ime i prezime, godine starosti, komentare i datum objavljivanja komentara.

Ako želite da primate naš marketinški materijal (pisma sa novostima), obrađujemo vaše korisničko ime, lozinku i e-adresu.

Imate pravo da povučete datu saglasnost u bilo kom trenutku, ali povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade zasnovane na toj saglasnosti pre njenog povlačenja.

Ako imate manje od 15 godina, ne smete da dajete nikakve podatke o ličnosti ako niste pribavili saglasnost ili ovlašćenje roditelja, staratelja ili usvojitelja.

Nećemo koristiti niti deliti vaše podatke o ličnosti u svrhe koje nisu povezane sa svrhama opisanim u ovim pravilima o privatnosti a da vas o tome ne obavestimo, a ukoliko to bude potrebno daćemo vam priliku da odlučite da li smemo da koristimo vaše podatke o ličnosti na taj drugi način.

Kolačići

Kolačiće koristimo u skladu sa našim Obaveštenjem o korišćenju kolačića. Za više informacija kliknite ovdje: https://www.decathlon.rs/content/11-obavestenje-o-upotrebi-kolacica

Deljenje podataka

Vaše podatke u gore navedene svrhe možemo da delimo sa sledećim licima:

Decathlon SA Francuska, pri čemu mi i Decathlon SA Francuska u pogledu sprovođenja programa lojalnosti Decathlon tima, „Otvoreni glas“ i drugih vidova obrade navedenih u Politici privatnosti postupamo kao zajednički rukovaoci u smislu člana 43 ZZPL. Mi određujemo svrhu obrade vaših podataka o ličnosti, odnosno donosimo odluku o tome koja će se platforma koristiti za ostvarivanje našeg poslovnog interesa a Decathlon SA Francuska određuje način obrade vaših podataka o ličnosti odnosno razvija i kontroliše alatke koje omogućavaju korišćenje gore navedenih platformi, odnosno nama omogućavaju pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju kako bismo ostvarili naše poslovne interese. Sa Decathlon SA Francuska smo zaključili ugovor o prenosu podataka u kojem smo definisali adekvatne organizacione i tehničke mere radi zaštite vaših podataka o ličnosti i odgovornosti koje se tiču načina ostvarivanja vaših prava u skladu sa članom 23 i 24 ZZPL. U svakom slučaju nam se možete obratiti slanjem e-pošte na adresu zastita.licnihpodataka@decathlon.com kako biste ostvarili svoja prava u smislu ZZPL;

Pružaocima usluga povezanim sa radom ovog veb sajta i našeg privrednog društva, pružanjem tehnoloških usluga, obradom i autorizovanjem plaćanja i distribuiranjem promotivnog materijala;

Javnim organima, nacionalnim regulatornim organima ili drugim policijskim i sudskim organima, kako je propisano ili dozvoljeno zakonom, ili kada smo na to obavezani obavezujućim nalogom; i

Drugim nepovezanim licima u vezi sa restrukturiranjem društva, prodajom ili distribucijom imovine, sticanjem ili prodajom imovine Decathlon-a ili bilo kojeg od naših zavisnih društava ili drugih povezanih društava.

Mi sprovodimo adekvatne tehničke i organizacione mere zaštite podataka o ličnosti od slučajne ili nezakonite štete, gubitka, modifikovanja, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa. Kada delimo vaše podatke o ličnosti sa licima koja se nalaze u državama koje nisu na listi država koje pružaju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 55/2019), primenjujemo zaštite obezbeđene u standardnim ugovornim odredbama koje izdaje srpski Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ako želite više informacija kontaktirajte nas putem dole navedenih kontakt podataka.

Vaša prava

Posetioci ovog veb sajta imaju sledeća prava:

Pravo na pristup podacima i kopiju podataka o ličnosti bez obzira na osnov obrade;

Pravo na prenosivost podataka kada se podaci o ličnosti obrađuju na osnovu vaše saglasnosti ili je obrada vaših podataka o ličnosti neophodna za izvršenje ugovora u kojem ste vi strana ili za preduzimanje radnji na vaš zahtev pre zaključenja ugovora;

Pravo na povlačenje saglasnosti;

Pravo na prigovor u slučaju obrade podataka o ličnosti na osnovu legitimnih interesa;

Pravo na ispravku podataka o ličnosti bez obzira na osnov obrade;

Pravo na brisanje podataka o ličnosti saglasno članu 30 ZZPL;

Pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti saglasno članu 31 ZZPL;

Pravo protiv odlučivanja isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući profilisanje, ukoliko ta odluka proizvodi pravne posledice koje se tiču vas ili na sličan način znatno utiču na vas;

Pravo na upućivanje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na sledeću adresu Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11 000 Beograd ili na e-adresu: office@poverenik.rs .

Integritet podataka

Mi preduzimamo razumne korake kako bismo osigurali da su podaci o ličnosti koje prikupljamo relevantni za svrhu u koju će se koristiti, pouzdani za tu svrhu, kao i tačni, potpuni i ažurni. Međutim, u određenim slučajevima moramo da se oslanjamo na pojedinačne korisnike da nam dostave podatke o ličnosti i održavaju tačnosti istih. Vi ste dužni da osigurate da su vaši podaci ažurni i tačni kada nam ih dajete, i kada vam naše usluge ponude alatke za održavanje podataka.

Čuvanje podataka o ličnosti

Mi ćemo vaše podatke o ličnosti čuvati samo onoliko dugo koliko je propisano relevantnim zakonom radi ispunjenja naših zakonskih obaveza ili u skladu sa rokom zastarevanja kako bismo mogli da ističemo/branimo se od pravnih zahteva i tužbi, ili onoliko dugo koliko je potrebno da bi se ispunila svrha u koju se ti podaci obrađuju.

Video snimci se čuvaju 30 dana od dana njihovog nastanka.

Podatke o ličnosti brišemo kada nam više nisu potrebni, a u svakom slučaju po isteku roka čuvanja propisanog relevantnim propisima.

Izmene ove Politike privatnosti

Decathlon zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti u bilo kom trenutku, pa preporučujemo da povremeno posetite naš veb sajt kako biste se informisali o izmenama, ako ih ima. Pogledajte datum stupanja na snagu naznačen na početku ovih pravila o privatnosti kako biste znali da li je bilo skorijih izmena pravila.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovim pravilima o privatnosti ili sa našim praksama u pogledu zaštite privatnosti, kontaktirajte nas putem adrese: zastita.licnihpodataka@decathlon.com

Ako imate bilo kakve nedoumice ili prigovore o tome kako koristimo vaše podatke o ličnosti, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka putem adrese: zastita.licnihpodataka@decathlon.com