Sakrij filtere
Filteri 0
Poredaj po:
Filteri 0

OPŠTI USLOVI CIRKULARNE EKONOMIJE

DECATHLON d.o.o. Beograd, prodavnica sportske opreme, sa sedištem u Beogradu, sa poslovnom adresom u Beogradu, Đorđa Stanojevića 35,  Republika Srbija, PIB: 110763422, MB: 21383970, (u daljem tekstu "Decathlon") prihvata sledeće:OPŠTI USLOVI USLUGA CIRKULARNE EKONOMIJE

(Aneks opštih uslova prodaje, Rok važenja: od 01.09.2023.)
ČLAN 1.

(OPŠTE)

 1. Ovi opšti uslovi usluge cirkularne ekonomije (ispod "Uslovi i odredbe") Decathlon d.o.o. Beograd (u tekstu dalje: "Decathlon") omogućava  korisnicima korišćenje sledećih usluga:

 • usluge servisa (u daljem tekstu “Servis Decathlon” ili "Servis");

 • usluga iznajmljivanja sportske opreme (u daljem tekstu “Decathlon iznajmljivanje” ili "Iznajmljivanje");

 • kupac može kupiti polovni proizvod od Decathlona (u daljem tekstu "Decathlon 2nd life" ili“Druga prilika”); 

 • kupac može prodati polovni proizvod Decathlonu (u daljem tekstu “Decathlon BuyBack”).

 1. Ovaj dokument definiše uslove korišćenja usluga cirkularne ekonomije predstavlja prilog/dopunu postojećim Opštim uslovima prodaje.

Cilj Opštih uslova usluga cirkularne ekonomije je da informiše korisnika o načinima i uslovim poslovanja i obrade ličnih podataka pri korištenju usluga cirkularne ekonomije.

Opšti uslovi cirkularne ekonomije odnose se isključivo na usluge definisane tačkom 1.1. i u poslovnicama Decathlona širom Srbije.

Obrada vaših podataka o ličnosti je neophodna za izvršenje ugovora u kojem ste Vi strana ili za preduzimanje radnji na Vaš zahtev pre zaključenja ugovora (član 12 stav 1 tačka 2 ZZPL).

Detaljnije o obradi podataka i politici privatnosti kompanije Decathlon možete pročitati ovde. 1. Usluge cirkularne ekonomije se  mogu koristiti u sledećim poslovnim jedinicama Decathlona:

 • Poslovna jedinica Decathlon Karaburma - Uralska 3, 11 000 Beograd;

 • Poslovna jedinica Decathlon Novi Beograd - Đorđa Stanojevića 35, 11 070 Novi Beograd;

 • Poslovna jedinica Decathlon Novi Sad - Sentandrejski put 11 , 21 000 Novi Sad;

 • Poslovna jedinica Decathlon Kragujevac- Dimitrija Tucovića 23, 34 000 KragujevacDecathlon zadržava pravo da se usluge cirkularne ekonomije, koje su definisane ovim opštim uslovima, razlikuju između pojedinih poslovnih jedinica, posebno sa stanovišta asortimana usluga u pojedinoj poslovnoj jedinici, budući da količina i vrsta ponuđenih usluga zavisi od  kapaciteta i mogućnosti poslovne jedinice.

 1. Ovaj dokument je sastavni deo Opštih uslova prodaje dostupnih na www.decathlon.rs  i dopunjuje odredbe ovih uslova i odredbe priloga Opštih uslova poslovanja.


ČLAN 2.

(ZNAČENJE POJMOVA)

2.1.  U ovim opštim uslovima sledeći izrazi imaju navedena značenja:

 • Sportska oprema: svaka oprema koja se prodaje u poslovnicama Decathlon d.o.o. Beograd ili na web stranici https://www.decathlon.rs/ je predmet iznajmljivanja u Decathlon Rentu i/ili je predmet popravke ili servisa u Decathlon servisu, (ponuda ne mora biti ista u svim poslovnicama).

 • Cirkularna ekonomija: Usluge cirkularne ekonomije, kako ih shvataju ovi opšti uslovi, sve su usluge čija je svrha ponovna upotreba, popravka ili nadogradnja sportske opreme i/ili drugih proizvoda. Ove usluge ubrzavaju i doprinose održivom razvoju Decathlona i smanjuju uticaj na životnu sredinu.

 • Iznajmljivanje opreme: je Decathlonov održivi program kojim Decathlon kroz uslugu iznajmljivanja sportske opreme nastoji da  omogući višekratnu i ponovnu upotrebu pojedinačnih proizvoda.

 • Decathlon Druga prilika: je Decathlonov program održivosti kojim Decathlon želi da razvije i unapredi svoje održivo poslovanje i omogući duži životni ciklus Decathlonovim proizvodima, kao i da smanji negativan uticaj poslovanja na životnu sredinu. Program Druga prilika uključuje polovne proizvode ili proizvode sa nedostatkom koji su još uvek prikladni za prodaju, ali pod izmenjenim uslovima.

 • Decathlon servis: je servis koji pruža popravke, graviranje, štampu i savetovanje korisnika vezano za sportsku opremu.

 • Korisnik: je svaka osoba koja koristi jednu od usluga opisanih u ovim opštim uslovima.

 • Web stranica je dostupna na https://www.decathlon.rs/ .

ČLAN 3. 

(OBJAVA OPŠTIH USLOVA)

3.1. Ovi Opšti uslovi poslovanja objavljeni su na web stranici https://www.decathlon.rs/  i dostupni su fizički u svakoj poslovnoj jedinici Decathlona te su sastavni deo odnosa između Decathlona i svakog korisnika usluga cirkularne ekonomije. Decathlon zadržava pravo izmene ili dopune opštih uslova. Izmenjeni uslovi stupaju na snagu danom objave na web stranici, osim ako nije drugačije navedeno.

ČLAN 4.

(SERVIS  DECATHLONA)

4.1. Servis  Decathlon nudi sledeće usluge:

 1. Servis sportske opreme;

 2. Usluga štampe;

 3. Usluga oštrenja klizaljki;

 4. Španovanje reketa; i

 5. Ostale usluge objavljene u cenovniku servisa.

4.2. Dokumenti koji regulišu usluge Decathlon servisa:

Usluge Decathlon servisa regulisane su odgovarajućim Opštim uslovima, radnim nalogom i/ili računom i zvaničnim cenovnikom Decathlon servisa.


4.3. Sklapanje ugovornog odnosa:

Ugovorni odnos je sklopljen kada korisnik preda sportsku opremu na popravku u neki od Decathlon servisa u Srbiji ili naruči neku drugu uslugu iz cenovnika Decathlon servisa i  potpiše radni nalog i/ili račun koji izdaje  Decathlon servis.

Korisnik mora da obezbedi Decathlonu lične podatke neophodne za sklapanje odnosa, i to:

 • ime i prezime;

 • broj lične karte;

 • adresa, mesto i poštanski broj stalnog prebivališta;

 • email adresa; i

 • broj telefona.

Korisnik se obavezuje da će dati istinite lične podatke prilikom sklapanja Ugovora.

Radni nalog i/ili račun korisnik dobija na potpis prilikom predaje sportske opreme na popravku ili naručivanjem usluge Decathlon servisa. Korisnik dobija radni nalog i račun koji mora da izmiri pre preuzimanja sportske opreme ili usluge.

Sve usluge koje proizilaze iz garancije ili nesaobraznosti proizvoda evidentiraju se odgovarajućim obrascem za ostvarivanje garancije ili stvarnog nedostatka koji  korisnik ispunjava i dobija u svakom Decathlon servisu u Srbiji. U slučaju ostvarivanja prava iz garancije ili nesaobraznosti proizvoda, Korisnik je dužan da dostaviti gore navedene lične podatke na unapred propisanom obrascu.

4.4. Cena i plaćanje:

Usluge servisa Decathlon se naplaćuju, osim u slučaju ostvarivanja prava iz garancije ili nesaobraznosti proizvoda i korišćenje ovih prava je opravdano, unutar granica zakona i odobreno od strane Decathlona.

Cena usluga u Servisu Decathlon je cena definisana na vaučeru i/ili računu i usklađena je sa važećim cenovnikom objavljenim u svakoj poslovnoj jedinici Decathlona i/ili na web stranici https://www.decathlon.rs/ .

Cena usluge izračunava se na osnovu broja iskorišćenih sati i cene usluge koja je trenutno važeća i objavljena.

Celokupan iznos usluge mora biti izmiren pre preuzimanja sportske opreme ili drugog proizvoda koji je predmet izrade/popravke u servisu Decathlon ili u trenutku završetka usluge, Decathlon zadržava pravo da ne vraća Sportsku opremu Korisniku do uplate iznosa usluge ako je ta mera srazmerna zahtevima i potrebama Servisa. Cenovnik usluga Decathlon Workshop dostupan je fizički u svakom servisu.

Decathlon zadržava pravo, u slučaju već obavljene usluge, koja je naručena od strane Korisnika i uredno evidentirana, te u slučaju neplaćanja usluge od strane Korisnika, obračunati Korisniku zakonske zatezne kamate i namiriti dug kroz sudski postupak.4.5. Kolekcija proizvoda:

Korisnik se obavezuje da preuzme sportsku opremu i/ili druge proizvode koji su predmet usluge Decathlon servisa u roku od 30 dana od dana obaveštavanja Decathlona da su sportska oprema i/ili proizvodi spremni za preuzimanje.

Decathlon zadržava pravo da ne preda  proizvode i/ili sportsku opremu Korisniku dok Korisnik ne plati pun iznos pružene usluge.

U slučaju da Korisnik ne preuzme sportsku opremu i/ili proizvode u roku od 30 dana od datuma obaveštenja, Decathlon zadržava pravo da naplati Korisniku, uz pruženu uslugu, naknadu za odlaganje od 120 RSD za svaki dan kašnjenja nakon isteka roka od 30 dana za naplatu. Decathlon će o tome obavestiti Korisnika i istovremeno ga pozvati na preuzimanje sportske opreme i/ili proizvoda i upozoriti Korisnika da Decathlon zadržava pravo da u produženom roku od 90 dana od drugog obaveštenja, pokrene postupak pred sudom radi naplate svoje usluge.

4.6. Dužnosti ugovornih strana:

Korisnik se obavezuje (dužnosti):

 • da na vreme izmiri uslugu servisa Decathlon;

 • preuzeme sportsku opremu u roku od 30 dana od dana obaveštenja Decathlona da je sportska oprema spremna za preuzimanje;

 • sarađivati sa Decathlonom u slučaju dodatnih pitanja od strane servisera servisa; i

 • poštovati odredbe ovih opštih uslova.

Decathlon je obavezan:

 • da uslugu izvršili brzo, profesionalno i u skladu sa najvišim standardima;

 • da zaštiti sportsku opremu i/ili proizvode Korisnika od mogućeg oštećenja ili krađe;

 • da obavesti Korisnika o svim dodatnim troškovima koji mogu nastati tokom pružanja usluge i od Korisnika dobiti sagalsnost za njihovu primenu; i

 • biti na raspolaganju Korisniku za sva dodatna pitanja ili pojašnjenja.

4.7. Odgovornost Decathlona:

U okviru zakonskih propisa Decathlon garantuje naknadu štete ako Korisnik dokaže da je Decathlon štetu prouzrokovao namerno ili krajnjom nepažnjom.

Sve zahteve za naknadu štete potrebno je podneti Decathlonu u pisanom obliku na adresu Đorđa Stanojevića 35, 11070 Novi Beograd, u roku od tri meseca, u suprotnom Korisnik može pokrenuti redovan sudski postupak.4.8. Zadržavanje vlasništva:

U slučaju neplaćanja i/ili neispunjavanja obaveza Korisnika, Decathlon ima pravo na naknadu kamate kao i na troškove skladištenja dok Korisnik ne ispuni sve svoje obaveze i preuzme svoju robu. Do isplate celokupne kupoprodajne cene Decathlon je dužan da postupa sa robom kao dobar vlasnik.

4.9. Povlačenje ugovora:

Korisnik ima pravo da odustane od ovog ugovora u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga pre početka pružanja usluga Decathlon servisa. U slučaju da je usluga već započela, Korisnik može da odustane od ugovora u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, ali je dužan da plati celokupnu ugovorenu cenu za naručenu uslugu, koja je već započeta.

ČLAN 5.

(IZNAJMLJIVANJE OPREME)5.1. Sledeći pojmovi Decathlon Rent imaju sledeće značenje:

 • Ugovor o iznajmljivanju/pozajmljivanju sportske opreme: je ugovor sklopljen na osnovu opštih uslova iznajmljivanja sportske opreme i u skladu s pravilima Zakona o obaveznim odnosima a utvrđuje detalje iznajmljivanja, prava i obaveze Decathlona i  prava i obaveze korisnika.

 • Vaučer: obavezan je prilog uz ugovor o iznajmljivanju/pozajmljivanju sportske opreme i precizno drfinisana vrsta i količina pozajmljene opreme, dani pozajmice i cena.

5.2. Zaključenje zakupnog odnosa:

Ugovorni odnos je sklopljen kada Decathlon i Korisnik ispune i potpišu Ugovor, zajedno sa pripadajućim prilogom (vaučerom).

Ugovor i konačni vaučer Korisnik dobija fizički u poslovnoj jedinici Decathlon koja nudi iznajmljivanje sportske opreme.

Decathlon zadržava pravo da odbije da sklopiti ovaj ugovor i da odbije iznajmljivanje sportske opreme ako je korisnik u prošlosti prekršio svoje ugovorne obaveze prema Decathlonu, ako je Korisnik u sporu sa Decathlonom ili ako je tražena količina sportske opreme prema mišljenju Decathlona prevelika.

5.3. Uslovi za sklapanje Decathlon Rent ugovora:

 • Za sklapanje ugovora korisnik mora imati najmanje 18 godina i odgovarajuću poslovnu sposobnost za sklapanje ugovora.

 • Korisnik je dužan Decathlonu dati važeći lični identifikacioni dokument kojim Decathlon indetifikuje korisnika i proverava podatke korisnika na ugovoru. Korisnik se obavezuje da da istinite lične podatke prilikom sklapanja Ugovora.

 • Iznajmljivanje sportske opreme se naplaćuje. Cena iznajmljivanja sportske opreme mora biti u celosti izmirena prilikom preuzimanja ili vraćanja proizvoda. Cenovnik iznajmljivanja i ostali povezani troškovi objavljeni su na web stranici https://www.decathlon.rs/ .

 • Sportsku opremu mogu koristiti samo punoletne osobe. Maloletnici smeju da  koriste sportsku opremu samo u pratnji odrasle osobe, koja preuzima odgovornost za štetu koju maloletnik prouzrokuje trećoj osobi ili Decathlonu, ili samom maloletniku.

5.4. Rezervacija sportske opreme: 

Korisnik putem web stranice https://www.decathlon.rs/  može rezervisati sportsku opremu na određen period i fizički u poslovnici koja nudi iznajmljivanje sportske opreme.

Za uspešno obavljenu rezervaciju, korisnik će morati da podeli neke podatke sa Decathlonom, a to su:

 • ime i prezime;

 • adresa;

 • broj lične karte;

 • email adresa;

 • broj telefona i

 • period iznajmljivanja  sportske opreme.

Decathlon zadržava pravo da ne dopustiti korisniku rezervaciju sportske opreme ukoliko opreme nema na skladištu na željenom području ili ako korisnik ne ispunjava uslove definisane ovim opštim uslovima.

Korisnik takođe može da iznajmi sportsku opremu bez prethodne rezervacije posetom poslovnica Decathlona tokom radnog vremena koja nudi iznajmljivanje sportske opreme i ima željenu sportsku opremu na stanju.

5.5. Kolekcija  sportske opreme:

Sportsku opremu korisnik može da preuzme na dan i u vreme dogovoreno uz rezervaciju ili odmah ukoliko je sportska oprema na stanju u poslovnici Decathlona koja nudi iznajmljivanje sportske opreme.

Pre preuzimanja sportske opreme Decathlon i korisnik sklapaju Ugovor o iznajmljivanju sportske opreme (zajedno sa vaučerom) koji će sadržati sve detalje iznajmljivanja.

Pre potpisivanja ugovora Decathlon i korisnik će zajedno da pregledaju sportsku opremu. Potpisivanjem ugovora korisnik je upoznat sa stanjem sportske opreme i potvrđuje da je opremu primio u upotrebljivom stanju bez oštećenja. Korisnik je dužan da obavesti Decathlon o svakom eventualnom kvaru na sportskoj opremi koji uoči pre napuštanja poslovne jedinice.

5.6. Povrat sportske opreme:

Korisnik koji primi sportsku opremu u ispravnom i tehnički besprekornom stanju mora da je vrati u istom stanju na dogovoreno mesto, na dogovoreni datum i u dogovoreno vreme (uzimajući u obzir dopuštenu istrošenost koja se očekuje tokom normalne upotrebe).

Korisnik se obavezuje da vrati pozajmljenu sportsku opremu na vreme, a najkasnije u dogovorenom roku, kako je navedeno u Ugovoru. U slučaju kašnjenja sa povratom iznajmljene sportske opreme za svaki dan kašnjenja naplaćuje se ugovorna kazna u visini dnevne cene iznajmljivanja sportske opreme.

Korisnik koji vrati iznajmljenu sportsku opremu u neispravnom ili oštećenom stanju, a razlog oštećenja nije na korisnikovoj strani, može istu da zameni za drugu ispravnu sportsku opremu, do isteka perioda iznajmljivanja. Pritom mora odmah obavestiti Decathlon o razlozima oštećenja opreme. Takva zamena opreme se vrši prema raspoloživosti opreme u Decathlonu, bez obzira da li je oprema drugačijih karakteristika od zamenjene. Ukoliko Decathlon ne raspolaže zamenskom opremom, nije dužan da vrati novac korisniku ukoliko je do isteka iznjmljivanja opreme ostalo manje od 2 sata iznajmljivanja.

Kada se sportska oprema vraća, korisnik i Decathlon pregledaju sportsku opremu i sastavljaju zapisnik o eventualnim oštećenjima koja nisu nastala normalnom upotrebom opreme. Ukoliko korisnik ne želi da potpiše zapisnik, odnosno ako se ne slaže sa nalazima Decathlona, ​​ima pravo da postupiti u skladu sa odredbama ovih opštih uslova, a posebno onih koje se odnose na isplatu naknade štete.

5.7. Uslovi korišćenja opreme:

Korisnik koristi sportsku opremu na vlastitu odgovornost. Korisnik mora pažljivo i kao dobar vlasnik da rukuje sportskom opremom.

Korišćenje sportske opreme predstavlja različitu odgovarajuću fizičku spremnost korisnika. Sklapanjem ugovora korisnik preuzima svu odgovornost da je fizički i psihički sposoban za korišćenje i rukovanje sportskom opremom, a time i svu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati njegovom neadekvatnom upotrebom.

Prilikom korištenja sportske opreme korisnik se mora pridržavati uslova za upotrebu, preporuka Decathlona i važećih propisa. Decathlon nije odgovoran za posledice (npr. štetu ili novčane kazne) proizašle iz nepravilnog korištenja sportske opreme ili nepoštovanje propisa.

5.8. Dužnosti i odgovornosti korisnika/zakupca sportske opreme:

Korisnik se obavezuje:

 • da preuzme opremu, koristiti je i održava sa potrebnom pažnjom i koristi je samo u svrhu za koju je namenjena;

 • da plati ugovorenu cenu iznajmljivanja u skladu sa uslovima navedenim u vaučeru;

 • da opremu koja je predmet ovog ugovora vrati u neoštećenom stanju najkasnije do datuma i vremena povrata navedenog na vaučeru. U slučaju kašnjenja u povratu opreme, Decathlon zadržava pravo naplate dodatnih dana iznajmljivanja prema cenovniku koji je na snazi ​​u trenutku sklapanja ovog ugovora.

Korisnik je odgovoran:

 • za čuvanje opreme od dana preuzimanja opreme te je stoga odgovoran za svaku štetu prouzrokovanu trećim osobama ili Decathlonu i za svako nepravilno korišćenje iznajmljene opreme;

 • za štetu nastalu oštećenjem, krađom ili gubitkom iznajmljene opreme, bez obzira na razlog ili grešku, te u tom slučaju mora Decathlonu nadoknaditi iznos koji odgovara prodajnoj ceni iznajmljene opreme. U slučaju krađe iznajmljene opreme, korisnik se obavezuje da  prijavi kazneno delo nadležnim licima i ujedno odmah pismeno obavesti Decathlon;

 • i svestan je da se nevraćanje iznajmljene sportske opreme može smatrati krivičnim delom prema važećem zakonu.

5.9. Obaveze Decathlona:

Decathlon je obavezan:

 • da preda opremu korisniku na dan i sat koji je naveden u vaučeru kao datum preuzimanja opreme;

 • da preda  korisniku sportsku opremu koja je prikladna za normalnu upotrebu i u ispravnom je stanju;

 • da omogući nesmetano korišćenje opreme (u smislu eventualnih potraživanja trećih lica u vezi sa pravom na opremu) za vreme trajanja ovog ugovora i

 • izvrši popravke koje su neophodne za normalno i primereno korišćenje sportske opreme 

5.10. Odgovornost za štetu:

Tokom trajanja iznajmljivanja korisnik je odgovoran za svaki događaj ili štetu nastalu njemu, trećim osobama ili imovini trećih osoba korišćenjem Decathlonove sportske opreme.

U slučaju bilo kakve štete na sportskoj opremi koja je posledica nepravilne upotrebe, korisnik mora Decathlonu da  plati iznos naknade jednak prodajnoj ceni sportske opreme ili iznos naknade jednak popravci sportske opreme, ako iznos štete i prodajne cene sportske opreme nisu proporcionalne. Štetu procenjuje ovlašćena osoba (lider prodavnice, lider iznajmljivanja sportske opreme ili lider servisa) u Decathlonu prilikom povrata sportske opreme.

 

U slučaju da korisnik bespravno prisvoji ili ne vrati sportsku opremu, dužan je da  Decathlonu platiti odštetu u vrednost nove sportske opreme prema važećem cenovniku. Decathlon takođe zadržava pravo preuzimanja pravnih radnji protiv Korisnika.
5.11. Cena i uslovi plaćanja:

Cena iznjmljivanja je cena navedena na vaučeru i u skladu je s važećim cenovnikom istaknutim u prodavnici ili na web stranici https://www.decathlon.rs/ .

Cena iznjmljivanja izračunava se na osnovu trenutno važeće cene iznajmljivanja i dužine iznajmljivanja.

Korisnik cenu mora da  plati  u celosti prilikom preuzimanja opreme.

Za svaki dan kašnjenja u povratu, korisnik će morati da plati ugovornu kaznu u iznosu koji odgovara dnevnom trošku iznajmljivanja opreme.

Korisnik je takođe odgovoran za plaćanje naknade za bilo kakvu štetu na opremi na dan povrata, kao što je navedeno u članu 9.

U slučaju da korisnik preuzme opremu nakon 15:00 sati na dan dogovorenog preuzimanja i/ili je vrati pre 12.00 sati na dan dogovorenog povrata, dodatan dan neće biti naplaćen.

5.12. Mogućnost kupovine i trajanje ugovora:

Ugovor se sklapa na određeno vreme koje je definisano u vaučeru. Ugovor stupa na snagu od dana rezervacije, trenutka preuzimanja opreme od strane korisnika, a prestaje da važi od dana povrata opreme.

Decathlon nudi Korisniku mogućnost kupovine određene opreme koja je predmet sezonskog iznajmljivanja.

Ukoliko nakon isteka sezonskog iznajmljivanja korisnik želi da otkupi jedan ili više komada iznajmljene opreme, to može učiniti, a cenu koju plaća Decathlonu na osnovu računa određuje odgovorna osoba, uzimajući u obzir njegovu istrošenost.

Strane su izričito saglasne da se oprema koju je korisnik tako kupio ne može ni na koji način vratiti Decathlonu, jer se politika povrata koju je usvojio Decathlon ne odnosi na takvu kupljenu opremu.

Za opremu koju korisnik kupi Decathlon garantuje saobraznost robe od 12 (dvanaest) meseci.

5.13. Odustanak od ugovora o iznajmljivanju:

Korisnik ima pravo da odustane od ovog ugovora u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga povratom opreme. Bez obzira na prevremeni povratak, korisnik je dužan da plati celokupnu ugovorenu cenu za ceo ugovoreni period iznajmljivanja.

ČLAN 6.

(DECATHLON 2nd LIFE)

6.1. Decathlon uvodi 2nd life program zbog želje za smanjenjem negativnog uticaja poslovanja na životnu okolinu i promovisanja održivog načina života i poslovanja. Glavne svrhe i vrednosti programa 2. života su:

 • smanjiti negativan uticaj na životnu okolinu;

 • smanjiti broj otpisanih proizvoda, a time i količinu otpada;

 • dati proizvodima novu priliku - popravka, ponovna upotreba;

 • učiniti sport dostupnim svima; i

 • podstaknuti pozitivne promene za planetu i ljude.

6.2. Sledeći pojmovi Decathlon 2nd life imaju sledeće značenje:

 • KORIŠĆENI PROIZVODI: su svi proizvodi koji su već nošeni ili korišćeni, odnosno kupljeni i podležu povratu/reklamaciji ili su bili namenjeni za internu upotrebu od strane zaposlenih Decathlona.

 • IZLOŽBENI PROIZVODI: to su svi proizvodi koji su izloženi u Decathlonovim prodavnicama i tretiraju se kao izložbeni eksponati.

 • POPRAVLJENI PROIZVODI: to su svi proizvodi koji su bili predmet reklamacije, povrata ili garancije pa je na njima bilo potrebno izvršiti određenu popravku pre vraćanja proizvoda u 2nd life program.

 • PROIZVODI SA KOZMETIČKIM NEDOSTATKOM: to su svi proizvodi koji još nisu korišćeni, ali imaju neki kozmetički nedostatak (popucali šavovi, prljavština od praškastih proizvoda, izgrebani proizvodi i sl.), koji ne utiče na funkcionalnost proizvoda i ne zahteva dodatnu tehničku popravku.

 • OPRANI/DEZINFIKOVANI PROIZVODI: korišćeni proizvodi koji su oprani i dezinfikovani.

6.3. SAOBRAZNOST PROIZVODA U 2nd LIFE PROGRAMU:

Svi proizvodi u programu 2nd life imaju isti period važenja saobraznosti kao i svi novi proizvodi, tj. 2 godine od datuma kupovine.

Prava po osnovu saobraznosti se mogu ostvariti uz priloženi račun ili garantni list.

Svi proizvodi u programu 2nd life takođe su deo Decathlonove politike zamene proizvoda i povrata, tako da se tretiraju isto kao i novi Decathlonovi proizvodi.

6.4. KOJI PROIZVODI MOGU BITI PREDMET 2nd LIFE PROGRAMA:

Predmet programa mogu biti svi proizvodi koji su prema proceni Decathlona prikladni za dalju prodaju i svojom pravilnom upotrebom ne ugrožavaju zdravlje ili živote korisnika.

Proizvodi koji su predmet 2nd life programa su:

 • Korišćeni proizvodi

 • Izloženi proizvodi

 • Popravljeni proizvodi

 • Proizvodi sa kozmetičkim nedostatkom

 • Oprani/dezinfikovani  proizvodi

Predmet programa 2nd life nikada nisu proizvodi koji spadaju u kategoriju Lične zaštitne opreme ili proizvodi čija  prethodna upotreba ili oštećenje može izazvati negativne posledice po zdravlje ili život korisnika.

6.5. PREGLED PROIZVODA:

Sve proizvode propisno pregledaju kvalifikovane ili odgovorne osobe pre prodaje i stavljanja u program 2nd Life.

U slučaju da se tokom pregleda ne uoče tehnički nedostaci i uoče se samo površinski/kozmetički nedostaci ili se čak ne uoče nikakvi nedostaci, proizvod se stavlja u program 2nd Life bez dalje obrade.

U slučaju da se tokom pregleda utvrde tehnički nedostaci ili postoji sumnja da takvi nedostaci postoje, proizvod se šalje na dodatni tehnički pregled u servis, gde se vrši kompletna dijagnostika i otklanjaju nedostaci.

Decathlon garantuje da su svi proizvodi koji podležu programu 2nd Life sigurni i prikladni za pravilnu dalju upotrebu.

6.6. CENE PROIZVODA:

Svi proizvodi u 2.nd life programu sniženi su prema procenjenoj vrednosti proizvoda ili težini nedostataka proizvoda. Procenat popusta se određuje od nabavne cene novog proizvoda. Nabavna vrednost proizvoda je nabavna vrednost novog proizvoda u trenutku stavljanja u 2nd life program.

Lider održivog razvoja za državu takođe može odrediti drugu cenu za proizvod u bilo kom trenutku.

Svaki proizvod u programu 2nd life će imati  nalepnicu na kojoj će biti navedena kupovna vrednost, vrednost popusta i nova cena.

6.7. OZNAČAVANJE PROIZVODA U 2.nd LIFE PROGRAMU:

Svi proizvodi koji ulaze u program 2nd Life biće fizički odvojeni od ostalih novih proizvoda u prodavnici i biće prikladno označeni etiketom i posebnom brzo prepoznatljivom oznakom na polici.

Svi proizvodi u programu 2nd Life imaće oznaku koja će sadržati sledeće elemente:

 • stara cena proizvoda (nabavna vrednost),

 • cena novog proizvoda,

 • vrednost popusta,

 • opis proizvoda i grešku/kvar ili razlog za stavljanje u 2nd LIFE program, i

 • opšte obaveštenje o programu 2nd Life.

Osim predmetne opšte oznake, proizvodi tehničke prirode će sadržati i oznaku koja potvrđuje da je proizvod pre prodaje u 2. životnom programu pregledan u našem servisu.

ČLAN 7.

(OTKUP OPREME)

7.1. Decathlon uvodi BuyBack program sa ciljem da svojim kupcima omogući prodaju polovnih bicikala marke Decathlon nazad Decathlonu u skladu sa ovim Opštim uslovima i sklopljenim kupoprodajnim ugovorom.

Ovim člankom definisani su uslovi za sklapanje kupoprodajnog ugovora i uslovi za uključivanje u BuyBack program.

7.2. ZNAČENJE POJMOVA:

U skladu sa ovim opštim uslovima, sledeći izrazi imaju sledeća značenja:

Polovan Decathlon bicikl je svaki bicikl koji je kupljen u bilo kojoj Decathlon prodavnici i pripada sledećim markama:

 • Btwin;

 • Rock rider;

 • Elops;

 • Riverside;

 • Oxylane.

Prodavac: je svaka osoba/Korisnik koji sa Decathlonom sklopi kupoprodajni ugovor za polovni bicikl u skladu sa ovim Opštim uslovima;

Kupac: je Decathlon d.o.o.Beograd, koji kupuje bicikl od prodavca.

7.3. PRAVILA KOJA UREĐUJU UGOVOR O PRODAJI:

Kupoprodajni odnos između Prodavca i Kupca regulisan je ovim Opštim uslovima, sklopljenim kupoprodajnim ugovorom, Decathlon cenovnikom i vaučerom koji je obavezan prilog kupoprodajnog ugovora.

7.4. USLOVI ZA SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA:

Za sklapanje kupoprodajnog ugovora korisnik mora da ima najmanje 18 godina i odgovarajuću poslovnu sposobnost za sklapanje ugovornih odnosa.

Za sklapanje kupoprodajnog ugovora Korisnik mora da priloži lični dokument kojim će Decathlon identifikovati Korisnika i potvrditi podatke o kupoprodajnom ugovoru.

Ugovorni odnos je sklopljen kada Prodavac i Kupac sklope i potpišu kupoprodajni ugovor, zajedno sa pripadajućim prilogom (vaučerom) i kada Kupac Prodavcu uplati dogovoreni iznos na Decathlon poklon kartici.

Pre stupanja u ugovorni odnos Kupac će zajedno sa Prodavcem da pregleda polovan bicikl koji je predmet kupoprodajnog ugovora. Potpisivanjem ugovora obe ugovorne strane su saglasne sa stanjem polovnog bicikla i ostalim uslovima iz ugovora.

Potpisom prodavac se obavezuje da:

 • će polovni bicikl predati Kupcu u posed i vlasništvo; i

 • će preneti vlasništvo polovnog bicikla na Kupca bez ikakvih potraživanja treće strane na polovan bicikl (zaštita od evikcije)

Potpisom se kupac obavezuje da:

 • će preuzeti polovan bicikl u posed;

 • će Prodavcu prilikom preuzimanja bicikla predati Decathlon poklon karticu čija će vrednost biti jednaka vrednosti ugovorenoj u kupoprodajnom ugovoru;

 • će o svom trošku popraviti i zameniti sve nedostatke polovnog bicikla; i

 • preuzima rizik mogućeg uništenja polovnog bicikla od trenutka primopredaje.

Prodajna ili otkupna cena bicikla izračunava se na osnovu trenutno važećih cena, koja se umanjuje srazmerno stanju polovnog bicikla i definisana je u vaučeru.

Kupoprodajna cena bicikla mora biti uplaćena Prodavcu na Decathlon poklon karticu prilikom predaje bicikla Kupcu. Prodavac može da koristi poklon karticu u svim Decathlon prodavnicama u roku od 2 godine od datuma prijema.

Decathlon zadržava pravo da odluči koji će bicikl kupiti od Korisnika, a koji ne i ima pravo da odbije kupovinu bicikla bez opravdanog razloga.

7.5. ODGOVORNOST PRODAVCA:

U slučaju da je prodavac kupcu predao bicikl koji je ukraden ili prodavac nije imao pravo da ga proda ili da raspolaže sa njim, kupac će protiv prodavca pokrenuti krivični postupak i zahtevati povrat kupoprodajne cene. 7.6 TRAJANJE UGOVORNOG ODNOSA:

Kupoprodajni ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe strane, a smatra se u potpunosti ispunjenim kada obe strane ispune svoje obaveze iz kupoprodajnog ugovora, odnosno kada Prodavac preda predmet Kupcu, a Prodavac uruči Decathlon poklon karticu Kupcu, osim za artikle koji vrede i nakon ispunjenja gore navedenih obaveza.

ČLAN 8.

(ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA)

8.1. Decathlon garantuje korisniku da će lične podatke korisnika prikupljati i obrađivati ​​isključivo u svrhu obavljanja i sprovođenja usluga definisanim ovim opštim uslovima ili u skladu sa zakonom definisanim svrhom.

8.2. Decathlon će od Korisnika dobiti sledeće lične podatke, u zavisnosti od željene usluge:

 1. Decathlon servis:

 • ime i prezime;

 • broj lične karte;

 • adresa, mesto i poštanski broj stalnog prebivališta;

 • email adresa; 

 • broj telefona (nije obavezno).

 1. Decathlon iznajmljivanje:

 • Ime i prezime;

 • broj lične karte;

 • Adresa;

 • Email adresa;

 • Datum rođenja ili jmbg; i

 • Broj telefona.

 1. Decathlon Buyback:

 • Ime i prezime;

 • broj lične karte;

 • Adresa;

 • Datum rođenja ili jmbg; i

 • Broj telefona.

 1. Ostali lični podaci, ako je to određeno ovim Opštim uslovima, Opštim uslovima prodaje ili Politikom privatnosti Decathlona.

8.3. Decathlon neće deliti podatke sa trećim licima, odnosno osobama sa kojima nema ugovorni odnos o zaštiti ličnih podataka i koje nemaju pravo na uvid ili obradu ličnih podataka ni po kojoj osnovi, osim u slučaju kada je to dopušteno Zakonom (npr. prijava krivičnog dela ili odštetni zahtev).

Samo osobe ovlašćene od strane Decathlona i sve ovlašćene osobe Decathlonovih ugovornih partnera koji pružaju softversku podršku ili druge procese koji su potrebni Decathlonu za obavljanje njegovih usluga i prodaje imaće pristup ličnim podacima korisnika.

Lični podaci će se obrađivati ​​u skladu sa važećim zakonodavstvom iz područja zaštite ličnih podataka i neće se čuvati duže nego što je potrebno za konačno izvršenje ovog ugovora ili okončanje eventualnih sporova proizašlih iz ugovora.

Decathlon osigurava zaštitu ličnih podataka korisnika i garantuje da se lični podaci korisnika neće koristiti u druge svrhe osim za izvršenje ugovora (npr. za oglašavanje). U slučaju da će Decathlon prikupljene lične podatke koristiti i u drugu svrhu osim pukog izvršavanja ugovornog odnosa, mora prethodno dobiti izričitu saglasnost Korisnika i informisati Korisnika o načinima i svrhama obrade i korišćenju ličnih podataka. 

Detaljne informacije o tome kako obrađujemo Vaše lične podatke možete pronaći u Izjavi o zaštiti ličnih podataka koja je dostupna na sledećem linku i: https://www.decathlon.rs/content/12-politika-privatnosti-kompanije-decathlon

Ukoliko imate pitanja ili primedbe možete se obratiti poštom na adresu Đorđa Stanojevića 35a, 11070 Novi Beograd, primalac DECATHLON d.o.o. Beograd, uz napomenu za Lice za zaštitu podataka o ličnosti, ili putem mejla na adresu [email protected]ČLAN 9.

(MERODAVNI ZAKON I REŠAVANJE SPOROVA)

9.1. Ovi opšti uslovi podležu zakonodavstvu Republike Srbije. Eventualni sporovi se mogu rešiti vansudskim putem ili pred nadležnim sudom u Beogradu, Srbija. Decathlon je u skladu sa važećim Zakonima o zaštiti potrošača i čini sve kako bi ispunio svoju dužnost uspostave efikasnog sistema rešavanja pritužbi, što je odgovornost posebne grupe u okviru Decathlona. Svaki prigovor u vezi sa korištenjem internet prodaje  korisnik može uputiti na [email protected] ili na:

[email protected] 

[email protected]

[email protected]

[email protected]  ili u bilo kojoj prodavnici Decathlona u Srbiji.

9.2. Za rešavanje sporova nastalih na osnovu osnovu ovih Opštih uslova i usluga definisanih u njima nadležan je sud u Beogradu.

Ovaj ugovor o nadležnosti primjenjuje se samo ako ne postoji druga isključiva nadležnost prema potrošačkim ugovorima koja je u korist Korisnika.

Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ovog dokumenta nevažeća ili nesprovodiva u celosti ili delomično, smatraće se nevažećom ili neprovedivom, a preostale odredbe ostaće važeće i provedive.

Korisnik može pokrenuti vansudsko rešavanje spora.

ČLAN 10.

(ZAVRŠNE ODREDBE)

10.1. Opšti uslovi važe od datuma navedenog ispod napomene "Zadnja izmena". Decathlon zadržava pravo izmene opštih uslova, te poziva korisnika da redovito prati najnoviju ažuriranu verziju koja je dostupna na web stranici Decathlona i fizički u svakoj Decathlon prodavnici u Srbiji. Nećemo nužno upozoriti Korisnika na svaku promenu ili ažuriranje opštih uslova, stoga ih je Korisnik dužan pročitati svaki put kada poseti Decathlon internet prodavnicu ili prodavnicu.

Decathlon zadržava pravo da promeni ili ukloni (privremeno ili trajno) bilo koji proizvod ili uslugu koju nudi i promeni  bilo koju uslugu definisanu ovim Opštim uslovima bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja Korisnika, ali u skladu sa dobrim poslovnim običajima i na takav način način koji neće zalaziti u već stečena prava korisnika.

Opšti uslovi donešeni 1.9.2023. Poslednje izmene: 15.10.2023.DECATHLON BEOGRAD  d.o.o.