Sakrij filtere
Filteri 0
Poredaj po:
Filteri 0

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI LICA KOJA KORISTE USLUGE SERVISA

UVOD

Privredno društvo Decathlon d.o.o., sa sedištem na adresi Đorđa Stanojevića 35, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija (“Decathlon”) u toku svog redovnog poslovanja prikuplja, koristi i obrađuje podatke o ličnosti, koji se odnose na lica koja koriste usluge Decathlon servisa – Workshop (“Vi”). Decathlon je u potpunosti posvećen očuvanju sigurnosti svih prikupljenih podataka o ličnosti primenom najviših standarda koji su predviđeni Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018, “Zakon”) i ostalim propisima u oblasti zaštite podataka.

Decathlon je rukovalac podataka u pogledu Podataka o ličnosti (kako je niže definisano).

Svrha ovog Obaveštenja je da Vas upozna sa tim na koji način Decathlon rukuje Podacima o ličnosti, koje prikuplja u vezi sa pružanjem usluga servisa (“Usluge“) i da Vam objasni šta Decathlon preduzima kako bi postupao u skladu sa propisima u oblasti zaštite podataka.

PODACI O LIČNOSTI I OBIM PRIMENE OVOG OBAVEŠTENJA

Za potrebe ovog Obaveštenja, termin “Podaci o ličnosti” označava bilo koji podatak koji se odnosi na Vas, ili koji bi mogao da bude iskorišćen radi Vašeg identifikovanja.

Decathlon može prikupljati sledeće vrste Podataka o ličnosti:

 1. ime i prezime;

 2. adresu elektronske pošte;

 3. broj telefona;

 4. detalji o proizvodu u vezi sa kojim se pružaju Usluge;

 5. detalji o naručenim Uslugama (npr. količina, opis, datum preuzimanja proizvoda, vreme potrebno za pružanje Usluga); i

 6. svi ostali podaci koji se nalaze u potvrdi Decathlon-a da će Vam pružiti Usluge (tzv. Customer Workshop Ticket) i nefiskalnom računu koji Vam Decathlon izdaje u vezi sa pruženim Uslugama.

KARAKTERISTIKE OBRADE

 1. Pravni osnov i svrha obrade Podataka o ličnosti

Decathlon prikuplja, koristi, otkriva, zadržava i na drugi način obrađuje Podatke o ličnosti jer je to neophodno zbog:

 1. izvršenja ugovora koji je Decathlon zaključio sa Vama radi pružanja Usluga, ili za potrebe zaključenja takvog ugovora; i

 1. poštovanja pravnih obaveza Decathlon-a. 

Decathlon obrađuje Podatke o ličnosti za svrhe upravljanja Vašim zahtevima za pružanje Usluga,  vođenja evidencije o Uslugama koje su Vam pružene, kao i kako bi Vas obaveštavao o toku pružanja Usluga. Podaci o ličnosti takođe su potrebni Decathlon-u radi ispunjavanja pravnih obaveza koje Decathlon može imati u vezi sa pružanjem Usluga prema Vama i/ili nadležnim organima.

U slučaju da ne želite da pružite Decathlon-u bilo koji od Podataka o ličnosti, Decathlon će razmotriti da li će u datim okolnostima biti moguće da Vam pruži Usluge koje zahtevate.

 1. Način prikupljanja i čuvanja Podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti se prikupljaju neposredno od Vas tokom procesa prijema Vašeg zahteva za pružanje Usluge i eventualno daljom razmenom informacija između Vas i Decathlon-a u okviru pružanja Usluga.

Server na kome se čuvaju Podaci o ličnosti pripada kompaniji Google Inc. Pristup Podacima o ličnosti imaju samo ona lica u okviru Decathlon-a kojima je to potrebno za obavljanje njihovih poslova.

 1. Deljenje sa trećim licima i iznošenje Podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije

Decathlon deli Podatke o ličnosti sa kompanijom Google Inc. iz Sjedinjenih Američkih Država, u smislu pohranjivanja Podataka o ličnosti na serverima kompanije Google Inc. koji se nalaze na teritoriji Evropske Unije. Decathlon je u vezi sa ovim zaključio odgovarajući ugovor sa kompanijom Google Inc., na nivou Decathlon Grupe.

Decathlon takođe deli Podatke o ličnosti sa kompanijama članicama Decathlon Grupe i to Decathlon S.A. iz Francuske i Decathlon Ljubljana, d.o.o. iz Slovenije. Francuska i Slovenija su države za koje je, odgovarajućom odlukom Vlade Republike Srbije, utvrđeno da je u njima obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Pored navedenog, Decathlon može da otkrije Podatke o ličnosti trećim licima u sledećim slučajevima:

 1. kada je Decathlon-u upućen izričit zahtev za dostavljanje Podataka o ličnosti od strane: (a) nadležnog suda u eventualnom sudskom sporu, (b) Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (“Poverenik”) ili (c) drugog nadležnog državnog organa.

 1. kada je otkrivanje propisano zakonom;

 1. kada je otkrivanje prema proceni Decathlon-a neophodno da bi se sprečila povreda ili finansijski gubitak ili u vezi sa istragom izvršenja krivičnog dela; ili

 1. kada Decathlon prodaje ili prenosi sve ili deo svojih poslova ili imovine.

 1. Zaštita Podataka o ličnosti i rok čuvanja podataka o ličnosti

Decathlon preduzima sve neophodne mere i korake kako bi podatke o ličnosti zaštitio od zloupotrebe, gubitka ili neovlašćenog pristupa.

Decathlon čuva Podatke o ličnosti u periodu od 10 godina nakon završetka pružanja konkretne Usluge.

Period zadržavanja može biti produžen u slučaju da je potrebno da Podaci o ličnosti budu čuvani u vezi sudskih postupaka, istrage ili ukoliko je duži period zadržavanja potreban u skladu sa primenjivim zakonima.

U slučaju da smatrate da je došlo do zloupotrebe, gubitka ili neovlašćenog pristupa Podacima o ličnosti, molimo Vas da nam se obratite, bez odlaganja.

OSTVARIVANJE PRAVA U VEZI SA OBRADOM PODATAKA O LIČNOSTI

Prava koja Zakon garantuje u pogledu zaštite Podataka o ličnosti i prava koja je Decathlon dužan da poštuje su:

 1. Pravo na pristup 

Vi imate pravo da zahtevate od Decathlon-a informaciju da li obrađuje podatke o Vama, koje podatke i u koju svrhu obrađuje, ko ima pristup tim podacima, predviđeni rok čuvanja, kopiju tih podataka, ali i informaciju o svim ostalim pitanjima koja se tiču obrade podataka, a koja se nalaze u okviru člana 26 Zakona. Pravo na pristup može biti ograničeno, u celini ili delimično, u meri i trajanju koje je neophodno i srazmerno u demokratskom društvu, uz poštovanje osnovnih prava i legitimnih interesa lica čiji se podaci obrađuju, iz razloga koji su predviđeni članom 28 Zakona.

 1. Pravo na ispravku i dopunu

Vi imate pravo da od Decathlon-a, bez nepotrebnog odlaganja, zahtevate ispravku Podataka o ličnosti, ukoliko su ti podaci netačni. Takođe, imate pravo da zahtevate dopunu Podataka o ličnosti kroz davanje dodatne izjave, ukoliko su ti podaci nepotpuni.

 1. Pravo na brisanje

Vi imate pravo da uputite Decathlon-u zahtev za brisanje Podataka o ličnosti koje Decathlon obrađuje i to onda kada ti podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje se obrađuju, ako ste podneli prigovor u vezi sa obradom tih podataka, ako su ti podaci nezakonito obrađivani, kao i u drugim slučajevima propisanim članom 30 Zakona.

 1. Pravo na ograničenje obrade

Ukoliko osporavate tačnost Podataka o ličnosti koje Decathlon obrađuje, ili je ta obrada nezakonita, kao i u drugim slučajevima propisanim Zakonom, Vi imate pravo da zahtevate od Decathlon-a da ograniči obradu Podataka o ličnosti. Ako dođe do ograničenja obrade, Decathlon jedino može da čuva Podatke o ličnosti, dok bi svaka druga vrsta obrade bila moguća samo uz Vašu saglasnost, ili ukoliko je Decathlon vrši u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, zbog zaštite prava drugih, ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.

 1. Pravo na prenosivost podataka

Ukoliko su zajedno ispunjeni uslovi iz člana 36 Zakona, Vi imate pravo da podatke koje ste prethodno dostavili Decathlon-u primite u strukturisanom obliku, kao i da ih, bez ometanja od strane Decathlon-a, prenesete drugom rukovaocu.

 1. Pravo na pritužbu

Vi imate pravo da Povereniku podnesete pritužbu ukoliko smatrate da je obrada Podataka o ličnosti koju sprovodi Decathlon nezakonita. Obrazac pritužbe možete pronaći na zvaničnoj internet stranici Poverenika.

KONTAKT PODACI

Za sva pitanja i primedbe u vezi sa obradom podataka o ličnosti možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka putem:

 • adresu za prijem pošte: Đorđa Stanojevića 35, Novi Beograd.

Decathlon će postupiti po dostavljenim pitanjima i primedbama bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana. Decathlon zadržava zakonsko pravo da rok od 30 dana produži ukoliko je to neophodno.

Decathlon zadržava pravo da evidentira komunikaciju u vezi sa pitanjima i primedbama u cilju poboljšanja obrade Podatka o ličnosti.